އަލްއިމާމުލް ޙާފިޡް ޒައިނުއްދީން އަބުލް ފަރަޖް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ބިން އަޙްމަދު އިބްނު ރަޖަބް އިބްނުލް ޙަސަން އައްސަލާމީ އަލްޙަންބަލީ އަކީ ހިޖުރައިން 8 ވަނަ ޤަރުނުގައި ދިމިޝްޤުގައި އުޅުއްވި ބޮޑު ދަންނަބޭކަލެކެވެ. މުޙައްދިޘެއް އަދި ފަޤީހެއް މެއެވެ. އުފަންވެ­ވަޑައިގަތީ 736ހ. ގައި ބަޣްދާދުގައެވެ. އަވަހާރަވީ 795ހ. ވަނަ އަހަރު ދިމިޝްޤުގައެވެ. މިކަލޭގެފާނު ވަނީ އަގުހުރި އެތައް ފޮތެއް އުންމަތަށް ދޫކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޞަޙީހުލް ބުޚާރީގެ ބައެއްގެ ޝަރަޙައާއި، ނަޥަޥީގެ ސާޅީސް ޙަދީތް ފޮތުގެ ޝަރަޙައިގައި ލިޔުއްވި ޖާމިޢުލް ޢުލޫމި ވަލްޙި­ކަމޭ ކިޔުނު ފޮތާއި، ސުނަނުއްތިރްމިޛީގެ ޝަރަޙަ­އާއި، އެނޫނަސް އެތަކެއް އަގުހުރި ފޮތެއް ގުނާލެވެއެވެ.