ޝައިޚުލް އިސްލާމް، ތަޤިއްޔުއްދީން، އަބުލް ޢައްބާސް، އަޙްމަދު ބިން ޢަބްދިލް ޙަލީމް ބިން ޢަބްދިއްސަލާމް ބިން ތައިމިއްޔާ އަލްޙައްރާނީ އައްދިމަޝްޤީ އަކީ ހިޖުރައިން 7 ވަނަ ޤަރުހުގައި ދިމަޝްޤުގައި އުޅުއްވި ބޮޑު ޢިލްމު­ވެރިއެކެވެ.

ދިވެހިބަހުން ހުރި އެހެން ބައެއް ވަސީލަތްތައް

ނޯޓް: އެހެން ސައިޓަކަށް ލިންކު ކުރުމަކީ އެ ލިޔުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރުން ނުވަތަ އޭގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު­ކުރުމެއް ނޫނެވެ.