މިއީ އަޅުގަނޑު ލިޔާ އަދި ތަރުޖަމާ ކުރާ ދީނީ އަދި އެނޫން ވެސް ލިޔުންތަކާއި އަޅުގަނޑުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ހުޅަހަޅާލުމަށް ތައްޔާރު ކުރަމުންދާ ސައިޓެކެވެ. މިހާރު މީގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާތީ ބައެއް ފީޗަރތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ނުކޮށްފާނެއެވެ. މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެއްވިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ޚިޔާލެއް ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އަޅުގަނޑަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ!

ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތައް

ސައިޓުގެ މަސައްކަތް

 • ސައިޓުގެ އައިކަން ބަދަލުކުރުން
 • ލިންކް ޝެއަރ ކުރީމަ އަރާ ފޮޓޯ ބަދަލުކުރުން
 • ލިޔުން ނިސްބަތްވާ ފަރާތުގެ ނަމަށް ފިތާލުމުން އޭނާގެ ތަޢާރަފާއެކު އޭނާއަށް ނިސްބަތްވާ ލިޔުންތައް ފެންނަ ގޮތް ހެދުން
 • ތިރިއަށް އަރާ ގޮޅީގައި ލަޤަބު އަދި އަހަރު އެނގެން ހުރުން
 • މުއައްލިފުންގެ ލިސްޓު ޞަފުޙާ ރަނގަޅުކުރުން
 • މުއައްލިފުގެ ޞަފުޙާގެ ސްޓައިލް ސައިޓުގެ އެހެން ޞަފުޙާތަކާ އެއްގޮތްކުރުން
 • ލިޔުންތެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު ގޮޅީގައި ވާ ނަމަށް ފިތާލުމުން ރަނގަޅު ޞަފްޙާއަށް ދާގޮތް ހެދުން
 • ކޮޕީ ކުރާއިރު އޮޓޯއިން އޭޕީއޭ ރިފަރެންސާއެކު ކޮޕީކުރުން
 • ކޮޕީ ކުރާއިރު، ކުރުކޮށްލެވިފައިވާ ޢަރަބި ނިޝާންތައް ޔުނިކޯޑު އަރަބި އަކުރުން ފުރިހަމައަށް ކޮޕީ ކުރުން.
 • ސާރޗްކުރެވޭ ގޮތް ހެދުން
 • ފުޓްނޯޓު ނަންބަރަށް ފިތާލުމުން ތިރިޔަށް ނުގޮސް ފުޓްނޯޓު ފެންނަ ގޮތް ހެދުން
 • އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ލިޔުންތަކަށް ކޮމެންޓުކުރެވޭ ގޮތް ހެދުން
 • ކޮންޓެކްޓް ފޯމަކާއެކު އީމެއިލް ހިމެނުން
 • އަނދިރި މޯޑު
 • ޕްރިންޓު ކުރާއިރު އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ރަނގަޅަށް ފޯރމެޓިން ހެދުން
 • ދިގު ލިޔުންތައް ޕީ.ޑީ.އެފް އަދި އީޕަބް ފޯމެޓަށް ޑައުންލޯޑު ކުރެވޭ ގޮތް ހެދުން
 • އޮޕްޓިމައިޒް ކުރުން
  • ފޮންޓް: ބައެއް ފޮންޓްތައް އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ސަބްސެޓްކުރުން
  • ޖޭކުއެރީއަށް ބަރޯސާވުން ނައްތާލުން
  • ކޭޝް ހެޑަރތައް ރަނގަޅުކުރުން
  • ލައިޓްހައުސް އިން ލަފާދޭ ކަންތައްތައް އިސްލާޙުކުރުން
  • ބޭކާރު ކޯޑުތައް ދުއްވާލުން

ކޮންޓެންޓް

 • މިހާރު ޕަބްލިޝް ކުރެވިފައި ހުރި ލިޔުންތަކުގައި ހުރި ކުށްތައް އިޞްލާޙު ކުރުން
 • ފުޓްނޯޓު ލާންޖެހޭ ތަންތަނަށް ފުޓްނޯޓު ލުން
 • އާޔަތްތަކާއި ޙަދީޘްތަކުގައި ފިލިޖެހުން
 • ލިޔުންތައް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކުގެ ކުރު ތަޢާރަފެއް
  • އިބްނުލް ޤައްޔިމް
  • މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދިލް ޥައްހާބް
  • އައްސަޢްދީ
  • އިބްނު ޢުޘައިމީން
  • ޞާލިޙް އަލްފައުޒާން
  • ސުލައިމާން އައްރުޙާއިލީ
  • ޞާލިޙް އާލުއްޝައިޚް
 • ލިޔުންތައް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކުގެ ސީރަތު
  • އިބްނުލް ޤައްޔިމް
  • މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދިލް ޥައްހާބް
  • އައްސަޢްދީ
  • އިބްނު ޢުޘައިމީން
  • ޞާލިޙް އަލްފައުޒާން
  • ސުލައިމާން އައްރުޙާއިލީ
  • ޞާލިޙް އާލުއްޝައިޚް
 • ސައިޓާބެހޭ:
  • ސައިޓުގެ ތަޢާރަފެއް
  • ކޮލޮފޯން