އަބޫ ނުޢައިމް އަލްއަޞްބަހާނީ ރިވާ­ކުރެއްވިއެވެ. އެއްދުވަހަކު އިބްރާހީމް ބިން އަދްހަމް (އަވަހާރަވީ 162ހ) ބަޞްރާގެ ބާޒާރެއްގެ ތެރެއިން ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެހިނދު މީސް­ތަކުން އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް އެއް­ވެފައި ދެންނެވިއެވެ. އޭ އަބޫ އިސްޙާޤެވެ! ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ މިފަދައިން އެއިލާހުގެ ފޮތުގައި ވަޙީ­ކުރައްވާފައެވެ: ﴿ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡ މާނައީ: ”ތިޔަބައި­މީހުން ތިމަންއިލާހަށް ދުޢާކުރާށެވެ! ތިމަން­ރަސް­ކަލާނގެ އިޖާބަ­ކުރައްވާ­ހުށީމެވެ.“ އަހަރުމެން މިދަނީ ވަރަށް ކުރީއްސުރެ އެއިލާހަށް ދުޢާ ކުރަމުންނެވެ. އެކަމަކު އެއިލާހު އަހަރެމެންނަކަށް އިޖާބަ­އެއް ނުދެއްވައެވެ.

ދެން އިބްރާހީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭ ބަޞަރާގެ އަހުލުވެރީންނޭވެ! 10 ކަމެއްގައި ތިޔަބައި­މީހުންގެ ހިތްތައްވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ފުރަތަމައީ: ތިޔަބައި­މީހުން ﷲ ވޮޑިގެންވާކަން ދަންނަމުއެވެ. އެކަމަކު އެއިލާހުގެ ޙައްޤުތައް އަދަ­އެއް ނުކުރަމުއެވެ.

ދެވަނައީ: ތިޔަބައި­މީހުން ﷲގެ ފޮތް ކިޔެވީމުއެވެ. އެކަމަކު އެ ފޮތަށް ޢަމަލެއް ނުކުރަމުއެވެ.

ތިންވަނައީ: ﷲގެ ރަސޫލާ ދެކެ ލޯބިވާ­ކަމަށް ތިޔަބައި­މީހުން ދަޢުވާ ކުރީމުއެވެ. އެކަމަކު ތިޔަބައި­މީހުން އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތް ދޫކޮށް­ލަމުއެވެ.

ހަތަރުވަނައީ: ތިޔަބައި­މީހުންނީ ޝައިޠާނާގެ ޢަދާވާތް­ތެރީން ކަމުގައި ދަޢުވާ­ކުރަމުއެވެ. އެކަމަކު ތިޔަބައި­މީހުން ތިޔަ އުޅެނީ އެކަލޭގެ މަގަށެވެ.

ފަސްވަނައީ: ތިޔަބައި­މީހުން ބުނަމުއެވެ. ތިމަންމެން ސުވަރުގެއަށް ލޯބިކުރަމެވެ. އެކަމަކު އެސުވަރުގެ ހޯދުމަށް ތިޔަބައި­މީހުން މަސައްކަތެއް ނުކުރަމުއެވެ.

ހަވަނައީ: ތިޔަބައި­މީހުން ބުނަމުއެވެ. ތިމަންމެން ނަރަކައަށް ބިރުގަނެއެވެ. އެކަމަކު ތިޔަބައި­މީހުންގެ ނަފުސުތައް ތިޔަ ގެންދަނީ އެތަނަށެވެ.

ހަތްވަނައީ: ތިޔަބައި­މީހުން ބުނަމުއެވެ: ހަމަ­ކަށަވަރުން ވެސް މަރަކީ ކުރިމަތިވާނޭ އެއްޗެކެވެ. އެކަމަކު ތިޔަބައި­މީހުން އެކަމަށް ތައްޔާރެއް ނުވަމުއެވެ.

އަށްވަނައީ: ތިޔަބައި­މީހުން އަވަދިނެތި ތިޔަ އުޅެނީ ތިޔަބައި­މީހުންގެ އަޚުންގެ ޢައިބުތައް ހޯދުމުގައެވެ. އެކަމަކު ތިޔަބައި­މީހުންގެ އަމިއްލަ ޢައިބުތައް އަޅާނުލާ ދޫކޮށް­ލަމުއެވެ.

ނުވަވަނައީ: ތިޔަބައި­މީހުންގެ ރައްބުގެ ނިޢުމަތް­ތަކުން ތިޔަބައި­މީހުން ކައިބޮއި އުޅެމުއެވެ. އެކަމަކު އެ ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރު­ވެރި­އެއް ނުވަމުއެވެ.

ދިހަވަނައީ: ތިޔަބައި­މީހުންގެ ތެރެއިން މަރުވާ މީހުން ތިޔަބައި­މީހުން ވަޅުލަމުއެވެ. އެކަމަކު އެއިން ޢިބުރަތް ޙާޞިލެއް ނުކުރަމުއެވެ.

މަޞްދަރު: އަބޫ ނުޢައިމް އަލްއަޞްބަހާނީގެ ޙިލްޔަތުލް އައުލިޔާއި (8‏‏/15–16)