އަބޫ ޢަބްދިﷲ މުޙައްމަދު ބިން ޞާލިޙް ބިން މުޙައްމަދު ބިން ސުލައިމާން ބިން ޢަބްދުއްރަޙްމާން އައްޢުޘައިމީން އަލްވަހްބީ އައްތަމީމީއަކީ ވޭތުވެދިޔަ ޤަރުނުގެ އެންމެ ބޮޑެތި ސަލަފީ ޢިލްމުވެރީންގެ ތެރޭ ހިމެނި­ވަޑައިގަންނަވާ ޢިލްމު­ވެރިއެކެވެ.