ސުފްޔާން ބިން ޢުޔައިނާ ރިވާ­ކުރައްވާފައި ވެއެވެ:

ހިޝާމް ބިން ޢަބްދުލް މަލިކް (އޭރުގެ ޚަލީފާ) އެއްދުވަހަކު ކަޢުބާއަށް ވެދެ­ވަޑައިގެން އެތަނުން (ޢުމަރު ގެ ކާފަދަރި­ކަލުން) ސާލިމް ބިން ޢަބްދުﷲ ދެކެ­ވަޑައިގަތެވެ.

އެހިނދު އެކަލޭގެފާނަށް ވިދާޅުވިއެވެ: ”އޭ ސާލިމެވެ! ކަލޭގެފާނުގެ އެއްވެސް ބޭނުން­ފުޅެއް ވާނަމަ އަހުރެންގެ ގާތުގައި ވިދާޅުވާށެވެ.“ ސާލިމް އެކަލޭގެފާނަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ”ﷲގެ ގެކޮޅުގައި އެކަލާނގެ ނޫން އެހެން ފަރާތެއްގެ ކިބައިން ކަން­ކަމު އެދެންް ހަމަ­ކަށަވަރުން ވެސް އަޅުގަނޑު ލަދުވެތިވަމެވެ.“

ދެން އެކަލޭގެފާނު މިސްކިތުން ނިކުމެ­ވަޑައިގެންނެވި ތަނާ (ޚަލީފާ) އެކަލޭގެފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުން ނިކުމެ­ވަޑައިގެން ވިދާޅުވިއެވެ. ”ކަލޭގެފާނު މިހާރު ތިޔަ ހުންނެވީ މިސްކިތުގަ­އެއް ނޫނެވެ. އެހެންވީމާ ކަލޭގެފާނުގެ ޙާޖަތެއް ވާނަމަ މިހާރު ވިދާޅުވާށެވެ.“

ސާލިމް ވިދާޅުވިއެވެ. ”ދުނިޔޭގެ ޙާޖަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ އާޚިރަތުގެ ޙާޖަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހެއްޔެވެ؟“

އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ”ދުނިޔޭގެ ޙާޖަތް­ތަކުންނެވެ.“

ސާލިމް ވިދާޅުވިއެވެ. ދުނިޔެ މިލްކުވެ­ވޮޑިގެންވާ ﷲގެ ޙަޟުރަތުން (ދުނިޔޭގެ) ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނޭދެމެވެ. ދެން އެދުނިޔެ މިލްކު­ވެގެން ނުވާ ފަރާތެއްގެ ކިބައިން ކަމަކަށް އެދޭނީ ކިހިނަކުން­ހެއްޔެވެ؟

މަޞްދަރު: ابن الجوزي، صفة الصفوة، ވޮލިޔުމް 1، ޞ 194

ފިލާވަޅުތައް:

  • الله ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތެއްގެ ކިބައިން ކަން­ކަމު ކިޔުމުން ސަލަފުން ދުރުހެލި ވެވަޑައިގަންނަވާ މިންވަރު
  • އެބޭ­ކަލުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ދުޢާ ކުރައްވަނީ އާޚިރަތުގެ ބޭނުންތަކަށް ކަމާއި ދުނިޔަވީ ބޭނުންތަކަށް ނޫންކަން
  • ވެރީން ޢިލްމުވެރީންނަށް ކަމޭހިއްތަވާ މިންވަރާއި އެބޭ­ކަލުންގެ ބޭނުން­ފުޅުތައް ފުއްދަވައި­ދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ މިންވަރު
  • މިސްކިތްތަކުގެ ޙުރުމަތް­ތެރިކަން